Controlepunten

Controlepunten

Controlepunten

Hieronder staan de controlepunten zoals deze, naast de procescontrole systematisch, standaard door Weert Groep uitgevoerd worden. De controlepunten en intensiteit kunnen per klant of project aangepast worden. Daarnaast geldt voor alle medewerkers een meldingsplicht voor mogelijke afwijkingen.

Controle goederenontvangst

Controle van de aangeleverde materialen op aantallen, afmetingen en dergelijke, mits de samenstelling en de verpakking van de partij dit redelijkerwijs toelaat. De constructeur is en blijft verantwoordelijk voor het product.

Desondanks controleert Weert Groep steekproefsgewijs de aanwezigheid van voldoende grote en juist gesitueerde gaten. Daar waar de veiligheid in het geding is, neemt Weert Groep altijd correctieve actie, zo mogelijk in afstemming met de constructeur. Deze controle is beperkt tot de materialen die goed te inspecteren zijn. Het inwendige gatenpatroon kan niet geïnspecteerd worden. Ook partijen niet-homogene materialen of onoverzichtelijk gestapelde of verpakte goederen vallen buiten deze inspectie.

Controle verzinken

Bij het ophangen aan de traversen wordt visueel gecontroleerd op doorstroom- en ophanggaten. De verblijftijd van de materialen in de voorbehandelingbaden wordt automatisch geregistreerd, maar visuele controle blijft noodzakelijk. Vooral niet metallische vervuiling als verfmarkeringen of lijmresten van stickers moet worden opgemerkt voordat de chemische behandeling start. Tijdens en na de voorbehandelingstappen, zoals ontvetten en beitsen, wordt visueel gecontroleerd of het materiaal (metallisch) schoon is. Bij het uithalen uit het zinkbad wordt direct gecontroleerd op zwarte plekken en aanwezigheid op as- of fluxresten.

Er worden maandelijks monsters genomen van de zinkbaden die ter controle aan een extern laboratorium worden aangeboden. De badtemperatuur wordt continu geregistreerd.

Bij het verzinken ontstaan zinkverdikkingen, druppels, scherpe punten of andere onregelmatigheden. In afspraak met de klant wordt een bepaalde kwaliteit van nabewerken uitgevoerd. Indien de norm NEN-EN-ISO 1461 de randvoorwaarde is, worden scherpe delen verwijderd (in relatie tot de functie van het constructiedeel). Ook worden montagevlakken afgevlakt.

Controle poedercoaten

Bij het coatgereed maken worden de materialen geheel nabewerkt en daarmee ontdaan van allerhande zinkverdikkingen. Ook dit moet worden gezien in relatie tot de functie van het constructiedeel. Daarnaast wordt goed gecontroleerd op aantallen, eventuele schade en fouten in het oppervlak.

Er worden vier keer per dag monsters genomen van de voorbehandelingsbaden. Na analyse worden de procesbaden zo nodig bijgesteld, zodat deze binnen gestelde specificaties blijven. Bij elke kleurrun worden proefplaten met de klantmaterialen mee behandeld. Conform GSB eisen worden stalen aangewezen en middels voorgeschreven methodes getest op o.a. laagdikte, hechting, glansgraad, flexibiliteit, slagvastheid en corrosiebestendigheid. De testgegevens en het proefpaneel worden gedurende de garantieperiode bewaard ten behoeve van referentie.

Naast deze onaangekondigde keuringen van GSB stuurt Weert Groep een steekproef van een duizendtal proefpanelen per jaar naar een extern laboratorium om de weerstand tegen corrosie onafhankelijk vast te stellen en aan de interne resultaten te spiegelen. Na het coaten worden de materialen visueel beoordeeld.